Privacyverklaring


MORE B.V., gevestigd aan Nieuwstraat 21, 5683 KA Best, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.more-projectbegeleiding.nl , Nieuwstraat 21, 5683 KA Best, tel. 0499 377365.

M.A.H.M. Muller is de bedrijfsfunctionaris gegevensbescherming van MORE B.V. Zij is te bereiken
via info@more-projectbegeleiding.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
MORE B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken.
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Bedrijfsnaam
• Straat en huisnummer
• Postcode en woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• KvK-nummer

MORE B.V. verwerkt, verzamelt en slaat uw persoonsgegevens op voor de volgende doelen:
• Wanneer u ons rechtstreeks een e-mail toestuurt of het contactformulier invult, dan zijn uw
naam en/of bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om u een reactie te kunnen
geven.
• Voor een offerte- of informatieaanvraag gebruiken wij uw gegevens om de offerte te kunnen
maken of om uw aanvraag te beantwoorden.
• Bent u een klant van ons? Dan gebruiken wij uw naam en/of bedrijfsnaam en uw
adresgegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de overeenkomst van opdracht als wij
werkzaamheden voor u gaan uitvoeren en voor de facturatie.
• Uw naam en/of bedrijfsnaam en e-mailadres voor het versturen van informatieve e-mails en
nieuws.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren:
MORE B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij
die van u hebben ontvangen.Klantgegevens worden tenminste 7 jaar bewaard, om aan de wettelijke
verplichtingen te voldoen. Zijn er wettelijke verplichtingen die eisen dat uw gegevens langer moeten
worden bewaard en/of langer beschikbaar moeten blijven? Dan wordt hiervan – in overleg met u –
afgeweken.

Delen van persoonsgegevens met derden
MORE B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de opdracht die u ons heeft verstrekt en om te voldoen aan een eventuele wettelijke
verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar of heeft u andere vragen/opmerkingen over de
gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar info@more-projectbegeleiding.nl. Wij willen u er
tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
MORE B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via 0499 377365 of info@more-projectbegeleiding.nl.

MORE B.V.
Nieuwstraat 21
Postbus 106
5680 AC Best
T.: (0499) 37 73 65
E.: info@more-projectbegeleiding.nl
W.: www.more-projectbegeleiding.nl
Bank: ABN Amro NL75ABNA0556945468
K.v.K. Eindhoven 17156448