Partners

Wij werken met veel organisaties samen. Met de volgende partners krijgt deze samenwerking vorm in specifieke diensten.

Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud

Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud vormt een steunpilaar voor alle organisaties en betrokkenen die Het Groene Woud een warm hart toedragen. Mede met deze steun komen er veel projecten tot stand die bijdragen aan de verdere, duurzame ontwikkeling van Het Groene Woud.

MORE Projectbegeleiding is dienstenpartner van Nationaal Landschap het Groene Woud. Dat betekent dat wij ambassadeur zijn van een unieke streek die tevens ons thuisbasis is.

Als dienstenpartner investeren we mee om het Groene Woud mooier te maken en een klimaat te realiseren waarin het goed wonen, werken, leren en recreëren is. Vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en bedrijven die hiervoor goede ideeën hebben, kunnen dan ook rekenen op onze kennis en kunde om ze uit te voeren. In dit kader verzorgen wij regelmatig fondsenwervingsavonden en een Maatwerk-spreekuur dat bedoeld is om initiatiefnemers de weg te wijzen in de wereld van de fondsen.

www.hetgroenewoud.com

Kracht van New Business

De Kracht van New Business is een uitvoeringsprogramma van de Kracht van Oss dat een stevige impuls geeft aan innovatie en business development in Oss.

Allereerst door ondernemers en kennisinstellingen met elkaar te verbinden en ook door gezamenlijke business cases inhoudelijk en financieel te ondersteunen.

Als partner verzorgen wij een subsidiespreekuur waarin ondernemers op een pragmatische manier advies krijgen over passende subsidiemogelijkheden voor hun investeringen en innovaties.

www.newbusinessoss.nl

 

StartToGrow

StartToGrow ondersteunt en begeleidt starters in de gemeenten Roosendaal, Woensdrecht, Steenbergen en omgeving met als doel om meer mensen een eigen onderneming te laten starten en deze onderneming tot een succes te maken. 

Als partner brengen wij onze expertise en ervaring in om zowel de StartToGrow zelf als de starters in de volle breedte te adviseren over subsidie-mogelijkheden.

www.starttogrow.nl

 

Brabantse Milieufederatie

De Brabantse Milieufederatie (BMF) komt op voor een schoon milieu, een vitale natuur en een gevarieerd landschap. Ruim 100 (vrijwilligers)groepen op het gebied van natuur, milieu en landschap in Brabant vormen de actieve achterban.

Met de BMF gaan wij haar speerpunten ontwikkelen in meerjarige projecten. Onze rol zal daarbij o.a. zijn om de hiervoor noodzakelijke verbindingen met andere organisaties toe stand te brengen. Daarnaast ondersteunen wij de inspanningen van de BMF om hiervoor subsidies te werven.

 

www.brabantsemilieufederatie.nl

Orbis

Orbis is binnen de thema’s natuur, landschap en klimaatadaptatie actief betrokken bij de ontwikkeling van het Noord-Brabantse landschap. Beleid, ambities en studieregelingen worden (o.a. in opdracht van provincie, gemeenten, waterschappen en agrariërs) naar concrete resultaten vertaald.

Als partner ondersteunen wij bij het opzetten van projecten en het zoeken naar financiering daarvan.

www.orbis.nl